Video zapis

Najava predavanja

Opis

Detalji predavanja

ZAŠTO JE POTREBNA POSEBNA OBUKA IZ MEDICINSKOG PRAVA

Ono što medicinsko pravo razlikuje od ostalih grana građanskog prava jeste specifičnost lica koja se kao stranke, tužilac i tuženi, pojavljuju u parnici, pre svega u postupcima za naknadu štete nastale greškom u lečenju. Tu na strani tužioca uvek imamo pojedinca-oštećenog, koji tvrdi da je za njega nastupila neka šteta delovanjem tuženih (lekara i ustanova u okviru kojih obavljaju svoje profesionalne dužnosti). Iz same činjenice da se u postupcima sukobljavaju lica nejednakog znanja i mogućnosti u oblasti medicine, za sud nastaju određene obaveze, koje se razlikuju od obaveza suda u velikom broju odštetnih sporova. Zbog toga učesnici postupka moraju biti dobro edukovani, pa u nekoj perspektivi i specijalizovani, za postupanje u ovim parnicama. Njima se mora omogućiti da nauče sve o pojmu i vrstama lekarske greške, načinu i teretu dokazivanja, osnovu odgovornosti lekara i zdravstvenih ustanova, a posebno o tome koja i kakva pitanja i zadatke treba da postave veštacima, s obzirom da veštačenje predstavlja osnovno i vrlo često odlučujuće dokazno sredsvo u ovoj vrsti sporova.

Obuka iz medicinskog prava je neophodna prevashodno radi zaštite prava pacijenata kao stranaka, jer su oni ranjiva grupa čiji je procesni položaj daleko slabiji od položaja medicinskih profesionalaca, kako zbog nejednakih znanja, tako i zbog tereta dokazivanja koji je pretežno na oštećenom. Osim toga, adekvatnom obukom u ovoj oblasti izbegla bi se i osuda lekara, jer je interes svih učesnika u ovoj vrsti postupaka da se postupak pravilno vodi i dovede do adekvatne odluke zasnovane na potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju. Takodje bi se podigao kapacitet učesnika da ubrzaju postupanje u ovoj vrsti sporova, koji sada traju i po nekoliko decenija. Kako u praksi postoji tendencija porasta broja ovih parnica, neophodno je da pravnici i lekari prođu bar osnovnu obuku iz oblasti medicinskog prava.

U širem smislu, obukom bi se uticalo na smanjenje diskriminacije pacijenata sa jedne strane, a sa druge bi se izbegla nepotrebna stigmatizacija lekara koja je sada veoma prisutna.

U sticanju ovih znanja i veština, od velike pomoći je svakako sudska praksa, kao domaćih, tako u Evropskopg suda za ljudska prava, koju će prezentovati sudije kroz studije slučajeva od zančaja za bolje razumevanje ove oblasti.

Program

Raspored

LEKARSKA GREŠKA U NAJNOVIJOJ SUDSKOJ PRAKSI

18. oktobar 2019.

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO, Terazije 41

PREUZMI PROGRAM
9.30 – 10.00 Registracija učesnika
10.00 – 11.00
 • Osnovi odgovornosti zbog greške u medicine
 • Stručna greška i greška u obaveštavanju
 • Vrste odgovornosti za grešku umedicini,
 • dr Marta Sjeničić,

11.00 – 11.30 Kafe pauza
11.30 do 12:30
 • Odgovornost za grešku u medicini, primeri iz domaće sudske prakse,
 • Vesna Filipović i Dragana Marčetić

12.30 do 12:45 Pauza
12:45 do 13.45
 • Odgovornost za grešku u medicini, praksa Evropskog suda za ljudska prava
 • Vesna Filipović i Dragana Marčetić
13:45 do 14:30 Pitanja i odgovori, diskusija
15:00 Završetak savetovanja

PREDAVAČI:

 • Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 • dr Marta Sjeničić, Institut za uporedno pravo
 •  Snežana Marčetić, sudija Višeg suda u Beogradu

LEKARSKA GREŠKA U NAJNOVIJOJ SUDSKOJ PRAKSI

18. oktobar 2019.

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO, Terazije 41

Vreme i mesto

Lokacija predavanja

 • 18. oktobar 2019. godine
 • Institut za uporedno pravo
 • Terazije 41, Beograd
 • 10:00 časova

Cena

 • KOTIZACIJA
 • 4,900 RSD PROMO
 • 11,900 RSD REDOVNA CENA
 • VEBINAR
 • 3,900 RSD PROMO
 • 7,900 RSD REDOVNA CENA
 • *U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.
  Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

Predavači