Opis

Detalji predavanja

Sredinom oktobra 2019. godine usvojeni su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, novi Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji a u pripremi je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima
za obavezno socijalno osiguranje.

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Na ovom savetovanju saznaćete, novine u predviđene u Zakonu o računovodstu i Zakonu o reviziji i to: Koji su novi uslovi za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga? Na koji način će se vršiti klasifikacija pravnih lica i preduzetnika? Šta donosi Zakon o računovodstvu u pogledu obaveze sastavljanja e-faktura? Koji su novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja? Koje obaveze će imati pravna lica u pogledu sastavljanja finansijskih izveštaja? Ko su obveznici zakonske revizije? Na koji način će se vršiti zakonska revizija i ko će biti nadležan za kontrolu kvaliteta rada revizora u Republici Srbiji?

PDV

Novine predviđene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 72/2019) odnose se na: - vrednosne vaučera (definisanje, podela i opredeljivanje nastanka oporezivog događaja po osnovu prenosa vrednosnih vaučera), - poreskog dužnika u slučaju iskazivanja PDV u računu kada za to nije postojala obaveza, - mesto prometa dobara i prometa usluga konzumacije jela i pica na brodovima, u letilici ili vozu, - mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem, - nastanak poreske obaveze za određene usluge, - ostvarivanje određenih poreskih oslobođenja, - pravila za određivanje srazmernog poreskog odbitka.

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

Najznačajnije novine ovim oblastima odnose se na: - povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara mesečno; - unapređenje sistema paušalnog oporezivanja prihoda koje obveznici ostvaruju po osnovu obavljanja samostalne delatnosti; - uvođenje novih olakšica za poslodavce - novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost, po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tim privrednim društvima, kao i za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovnim novozaposlenim licem; - smanjenje poreske osnovice po osnovu zarade lica koja zasnuju radni odnos sa poslodavcem, kao novonastanjeni obveznici na teritoriji Republike Srbije i za kojima, kao licima sa posebnim stručnim znanjima, postoji potreba na domaćem tržištu rada; - uređenje poreskog tretmana prihoda koji ostvaruju preduzetnici ili preduzetnici paušalci koji obavljaju aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, a koji ispunjavaju zakonom propisane uslove; - povećanje neoporezivog iznosa stipendija i kredita učenika i studenata do 30.000 dinara mesečno, saglasno inicijativama Ministarstva prosvete i Radne grupe za unapređenje pravnog i fiskalnog okvira za davanje za opšte dobro; - preciziranje određenih odredaba u smislu stvaranja uslova za adekvatnu primenu zakona. Na ova i slična pitanja dobićete odgovor 22. novembra 2019. godine na savetovanju

PRAVNI OKVIR propisi

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
ZAKON O RAČUNOVODSTVU
ZAKON O REVIZIJI
-ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
-ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Program

Raspored

TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA

15. novembar 2019

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO, Terazije 41

PREUZMI PROGRAM
9.30 – 10.00 Registracija učesnika
10.00 – 11.15
 •  Urednost zahteva za naknadu troškova parničnog postupka
 •  Odmeravanje (priznavanje) troškova postupka
 •  Delimičan uspeh u sporu
11.15 – 11.45 Kafe pauza
11.45 do 13:00
 •  Kamata na troškove postupka
 •  Troškovi postupka advokata uvećani za PDV
 •  Troškovi postupka u SMV – srazmernost
13.00 do 13:15 Pauza
13:15 do 14.15
 •  Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama (član 9. stav. 6 Zakona)
 •  Specifične situacije i primeri prakse
 •  Prinudna naplata takse i zastarelost
14:15 do 14: 30 Pauza
14.30– 15.00
 •  Pravni lek protiv naloga za taksu
 •  Troškovi privremenog zastupnika
 •  OslobaĎanje od troškova postupka
15:00 do 15:30 Pitanja i odgovori, diskusija
16:00
 • Završetak savetovanja

PREDAVAČI:

 • Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 • Snežana Marjanović, sudija Višeg suda u Beogradu

TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA

15. novembar 2019.

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO, Terazije 41

Vreme i mesto

Lokacija predavanja

 • 15. Novembar, 2019. godine
 • Institut za uporedno pravo
 • Terazije 41, Beograd
 • 10:00 časova

Cena

 • KOTIZACIJA
 • 4,900 RSD PROMO
 • 11,900 RSD REDOVNA CENA
 • VEBINAR
 • 3,900 RSD PROMO
 • 7,900 RSD REDOVNA CENA
 • *U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.
  Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

Predavači